Referat af generalforsamlingen 3. september 2020

Det blev en fin generalforsamling som blev afholdt den 3. september 2020 med ca. 45 aktivt deltagende, som bidrog til at prioritere, hvad borgerforeningen skal arbejde med i det kommende år. se videre omkring referat fra generalforsamlingen. 

GENERALFORSAMLING
Hune-Blokhus Borgerforening Generalforsamling i Hune Forsamlingshus 3. september 2020

Dagsorden:

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Henrik Helbo blev valgt, og der blev valgt 2 stemmetællere.

Ad 2.  Bestyrelsens beretning

Formanden Poul Andersen fremlagde beretningen, som blev godkendt. Download beretning.

Ad 3. Regnskab og medlemsbidrag

Kasserer Leif Jørgensen fremlagde regnskabet. Årets resultat gav et underskud på kr. 47.000, hvilket skyldes større anskaffelser af juletræ til Hune, samt donationer til Blokhus Skøjtebane, Hune Naturbørnehave samt Hune By Night. NøstrRegnskabet blev godkendt Download regnskab

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende var på valg fra bestyrelsen

Næstformand Johanne Kaae

Sekretær Leena Thybo

Bestyrelsesmedlem John Albøge

Bestyrelsesmedlem Leif Poulsen

Alle 4 var villige til genvalg og de blev alle genvalgt.

Ad 6. Valg af 2 suppleanter

Anders Laursen og Merete Fuglsang Hansen

Ad 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

Peder Fuglsang og Arne Henriksen blev genvalgt som bilagskontrollanter

 

Efter planen blev der diskuteret omkring Blokhus-Hunes fremtid og hvilke opgaver der skulle prioriteres det kommende år.

 

1. Kystsikring er stadig et vigtigt område, der skal prioriteres i det kommende år

2. Blokhus Rambla – en adskillelse af den gående og cyklende trafik mellem Hune og Blokhus, gerne udformet således at det også bliver en flot rute.

3. Trafikken i Hune og Blokhus Forhåbentlig vil en lysregulering af krydset Hunetorpvej-Vesterhavsvej kunne lette problemerne, og vi arbejder også stadig for at der bliver etableret en fodgængerovergang i Hune.

4. Toiletter i Hune og Blokhus. Problemer pga Corona, da mange offentlige toiletter blev lukket, men vi er stadig meget opmærksomme på at alle tilgængelige toiletter er brugbare og renholdte om det er af forpagtere eller kommunen.

Konstituering

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som efter sidste års generalforsamling:

Formand Poul Andersen

Næstformand Johanne Kaae

Kasserer Leif Jørgensen

Sekretær Leena Thybo

Udskriv