Referat af generalforsamlingen den 9. september 2021

Det var en generalforsamling som blve gennemført efter at der var spist stegt flæsk med persillesmør og der deltog ca 45 i generalforsamlingen.

Nedenstående kan referatet læses:

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Henrik Helbo blev valgt, og der blev valgt 2 stemmetællere. Henrik Helbo kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig og alle tidsfrister var overholdt i fht. Vedtægterne.


 Ad 2. Bestyrelsens beretning
Formanden Poul Andersen fremlagde beretningen, som blev godkendt. Download beretni

Ad 3. Regnskab og medlemsbidrag
Kasserer Leif Jørgensen fremlagde regnskabet. Årets resultat gav et overskud på kr. 5.902 hvilket skyldes færre donationer i år og færre nyanskaffelser til foreningenFormand . Regnskabet blev godkendt.  Download regnskab

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende var på valg fra bestyrelsen
Formand Poul Andersen
Kasserer Leif Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Henrik Meyer
Alle 3 var villige til genvalg og de blev alle genvalgt.

Ad 6. Valg af 2 suppleanter

Merethe Fuglsang Hansen og Kirsten E. Madsen
Ad 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

Peder Fuglsang og Arne Henriksen blev genvalgt som bilagskontrollanter

Ad 8. Eventuelt
Herunder leverede Merete F. Hansen et diskussionsoplæg omkring Hune udvikling nu og i den kommende tid.
Der var mange interessante informationer, og deltagerne var positive i fht. Udviklingen, dog kunne nogle måske føle at især planerne for området omkring grusgravene skulle bebygges var en alt negativ retning da området har stor naturmæssig værdi for både fastboende men også for turister som kommer i vores område.

Konstituering
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som efter sidste års generalforsamling:
Formand Poul Andersen
Næstformand Johanne Kaae
Kasserer Leif Jørgensen
Sekretær Leena Thybo

 

 

 

Udskriv